Datu apstrāde

Informatīvais paziņojums par fiziskas personas datu apstrādi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta administrētajā sakrālā mantojuma saglabāšanas darbu līdzfinansēšanas programmā

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka no 25.05.2018. fiziskas personas (turpmāk – personas) datu apstrādei tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regula (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), kuru atbilstoši Departamenta nolikumā noteiktai kompetencei un funkcijām konkrētajā datu apstrādes gadījumā pārstāv tās iestāde – Departaments adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis 67026138, fakss 67026342, elektroniskā pasta adrese: di@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists Pašvaldībā, tajā skaitā Departamentā ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV – 1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Personas informēšana par datu apstrādi

Lai nodrošinātu personu tiesības un brīvības, kā arī likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, zemāk izklāstīta informācija par to:

  • kādu personu un kādus personas datus Departaments apstrādātā programmas realizācijas ietvaros;
  • kādi ir personas datu apstrādes mērķi un to tiesiskais pamats;
  • kas ir personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir paredzēts personas datus izpaust citam saņēmējam;
  • no kāda avota personas dati tiek iegūti;
  • kādi ir kritēriji, ko izmanto laikposma, cik ilgi personas dati tiks glabāti, noteikšanai.

Vienlaikus atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai personai kā datu subjektam ir tiesības:

  • vērsties pie datu aizsardzības speciālista – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centra (adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV – 1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv), visos jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tajā skaitā personai ir tiesības iesniegt iesniegumu un saņemt informāciju par saviem personas datiem, ko Pārvalde iegūst un glabā, pieprasīt piekļuvi saviem kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, nepieciešamības gadījumā papildināšanu, vai apstrādes ierobežošanu, iesniedzot pamatojumu šādam lūgumam, Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteiktajos gadījumos iebilst pret savu personas datu apstrādi, izmantot tiesības uz datu pārnesamību, kā arī jebkurā laikā atsaukt savu doto piekrišanu savu personas datu apstrādei, tādā pat veidā, kā piekrišana dota (atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma, un ar piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta);

  • iesniegt sūdzību par Pārvaldes veikto personas datu apstrādi uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv), ja persona uzskata, ka tās personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;
  • bez nepamatotas kavēšanās saņemt informāciju par personas datu apstrādē konstatētu datu aizsardzības pārkāpumu, ja pārkāpums var radīt augstu risku personas tiesībām un brīvībām.

Personas datu apstrāde gadījumos, kad projektu iesniedz persona citu personu, kas ir datu subjekti, vārdā.

Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, lai piedalītos konkursā, projekta sastāvā tā iesniedzējam jāiesniedz arī citu personu – datu subjektu, personas dati (piemēram, kopīpašuma vai dzīvokļu īpašnieku kopības gadījumā). Šajā gadījumā personas datu iegūšanu (t.i. apstrādi) iesniegšanai Departamentā veic projekta iesniedzējs. Tādējādi, par datu iegūšanas procesa likumību un iegūto datu ticamību un pareizību atbild projekta iesniedzējs, līdz ar ko projekta iesniedzēja pienākums ir projekta sagatavošanas laikā nodrošināt Regulas prasību izpildi. Visi personas dati, kuri tika iesniegti projekta sastāvā, no Departamenta puses tiek vērtēti kā likumīgi apstrādātie personas dati.

Fizisko personu datus programmas realizācijas ietvaros Departaments apstrādā šādos procesos:

Datu apstrāde konkursa ietvaros

Datu apstrāde līguma administrēšanas ietvaros

Datu apstrāde izmaksātā līdzfinansējuma atgūšanas ietvaros